Νόμος 4036/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν διαπιστωθεί ότι περιλαμβάνονται πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο φάκελο που υποβλήθηκε και με βάση τον οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή αποκρύπτονται στοιχεία γνωστά κατά την υποβολή του φακέλου, ο υπεύθυνος τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

2. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, αποθηκεύει, μετακινεί ή διαθέτει στην αγορά μη εγκεκριμένα στη χώρα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές ουσίες με σκοπό την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή τη διακίνηση προς άλλο κράτος - μέλος χωρίς έγκριση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

3. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, κατέχει, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή του οποίου η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί ή για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου, τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

4. Αν διαπιστωθεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που εμφανίζει μη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητές του σε σχέση με τις οριζόμενες στο φάκελο που αφορά την άδεια διάθεσης στην αγορά που χορηγήθηκε, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 2 έτη.

 

5. Αν διαπιστωθεί συσκευασία ή ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος με αποκλίσεις ως προς τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά τιμωρείται και με φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

6. Όποιος εισάγει, χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση, διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της ημερομηνίας λήξης που προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

7. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες τιμωρείται και με φυλάκιση από 3 μήνες έως 1 έτος.

 

8. Σε περίπτωση υποτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.