Νόμος 4036/12 - Άρθρο pa

Παράρτημα Α: Παράβολα αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλων:

 

Α. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

 

1) Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας φακέλου δραστικής ουσίας όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

2) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

3) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

4) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

5) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

6) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - συν-εισηγητής,

7) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - συν-εισηγητής,

8) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - συν-εισηγητής,

9) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - συν-εισηγητής,

10) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

11) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

12) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

13) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

14) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

15) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

16) Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας και / ή για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προστατευομένων μελετών των στοιχείων ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος - εισηγητής,

17) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες,

18) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες,

19) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα,

20) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

21) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, μετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της άδειας κυκλοφορίας,

22) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τροποποίηση υφιστάμενης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών που περιέχει το σκεύασμα,

23) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές,

24) Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

25) Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

26) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

27) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις,

28) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος σημασίας,

29) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές,

30) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές,

31) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με αμοιβαία αναγνώριση, που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου,

32) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο όμοιο σκεύασμα,

33) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου που έχουν εγκριθεί, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

34) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου που έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της άδειας κυκλοφορίας,

35) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου που περιέχει το σκεύασμα,

36) Παράβολο για τη διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχει εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου,

37) Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

38) Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες, χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

39) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες, χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

40) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές και περιέχουν δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου,

41) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές και περιέχουν δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου,

42) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου γεωργικού φαρμάκου,

43) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά προσθέτων,

44) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε θέματα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

45) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωμένων αντιγράφων εγκρίσεων και αξιολογήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

46) Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση,

47) Παράβολο για την αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού,

48) Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού,

49) Παράβολο κατ' έτος για τη διεξαγωγή πειραμάτων αγρού από τις Πειραματικές Μονάδες,

50) Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραματισμού,

51) Παράβολο για την εγγραφή μακροβιακών σκευασμάτων στον εθνικό κατάλογο,

52) Παράβολο για την παραγωγή μακροβιακών σκευασμάτων.

53) Παράβολο για την προπαρασκευαστική συνάντηση με σκοπό την κατάθεση πρότασης προς τη Χώρα, ως κράτος - μέλος εισηγητής που εξετάζει την αίτηση, κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

Β. Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

1) Οι αιτούντες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων καταβάλλουν παράβολο εξέτασης της αίτησής τους στις περιπτώσεις που απαιτείται αξιολόγηση στοιχείων απαραίτητων για την προετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του πιο πάνω Κανονισμού (ΕΚ) με σκοπό τον καθορισμό ανώτατων ορίων υπολειμμάτων τα οποία δεν περιέχονται σε αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά γεωργικού φαρμάκου στη χώρα μας ή σε αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στη νότια ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτόν καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλων:

 

α) Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας αίτησης,

 

β) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που δεν έχει καταχωριστεί στο Παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α/1997) το οποίο ενσωματώνει την Οδηγία 1991/414/ΕΟΚ,

 

γ) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που έχει καταχωριστεί στο Παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 115/1997 το οποίο ενσωματώνει την Οδηγία 1991/414/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο.

 

Γ. Άλλες κατηγορίες παραβόλων

 

1) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.