Νόμος 4053/12 - Άρθρο 13a

Άρθρο 13Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους άνω των 100 γραμμαρίων, το προσωπικό της ταχυδρομικής επιχείρησης υποχρεούται:

 

α. Όταν το προς αποστολή αντικείμενο παραδίδεται από τον αποστολέα ή εκπρόσωπό του:

 

α)α. Στην καταγραφή των πλήρων στοιχείων ταυτότητας του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, όπως αυτά αναγράφονται είτε στο δελτίο ταυτότητάς τους είτε στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει.

 

β)β. Στον έλεγχο και την καταγραφή με γενικό χαρακτηρισμό, ύστερα από δήλωση του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, του περιεχομένου του αποστελλόμενου ταχυδρομικού αντικειμένου.

 

β. Όταν το προς αποστολή αντικείμενο αποστέλλεται μέσω γραμματοκιβωτίων ή τα ως άνω πρόσωπα δεν φέρουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, τότε το περιεχόμενο του ταχυδρομικού αντικειμένου ελέγχεται μέσω ειδικών μηχανημάτων.

 

2. Ο υπαίτιος παράβασης των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, πέραν της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας από την παράλειψη τήρησης των αναφερομένων σε αυτές υποχρεώσεων.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από γνώμη της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζεται ο τύπος των ειδικών μηχανημάτων με τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος του περιεχομένου των προς αποστολή αντικειμένων, η διαδικασία ελέγχου, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.