Νόμος 4056/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού και με την επιφύλαξη της έγγραφης αιτιολογημένης άρνησης, που δίνεται στον ενδιαφερόμενο αιτούντα, υποχρεούται ο αρμόδιος δασάρχης με άδειά του, που χορηγείται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης και για χρονική διάρκεια 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης, να επιτρέπει την εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και δημοσίων εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτροφείων θηραμάτων, ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων και ιδίως επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του. Εάν η προθεσμία των 3 μηνών παρέλθει άπρακτη από πλευράς Δασαρχείου, η αίτηση του ενδιαφερομένου θεωρείται ως εγκριθείσα.

 

α. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω μονάδων, με εξαίρεση τα μελισσοκομεία, σε εκτάσεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 998/1979, καθώς και σε εκτάσεις της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου και άρθρου, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003, με εξαίρεση τα δίκτυα και τις περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω μονάδων, αν προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους και, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, κατόπιν εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης.

 

β. Στην άδεια εγκατάστασης της παραγράφου 1 ορίζονται υποχρεωτικά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν και οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες μη τήρησης αυτών που συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης δεν θεμελιώνουν κανένα άλλο δικαίωμα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

γ. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, ιχθυοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.

 

Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω κτηνοτροφικών μονάδων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογημένη, πράξη του αρμόδιου Δασάρχη, στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω κτηνοτροφικών μονάδων, κοπή δένδρων του δάσους ή κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.}

 

2. Οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 190/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων, άλλων συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και μελισσοκομείων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.