Νόμος 4058/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 9 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) και της παραγράφου 8 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), επιτρέπεται και η μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις. Ο καθορισμός των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

2. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, ο αριθμός του προσωπικού, τα όργανα που διενεργούν τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

 

3. Οι Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, καθώς και η Αρχή Προσφυγών του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) δύνανται να στελεχώνονται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύτηκαν από 01-01-2009 έως 31-12-2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από τους περιλαμβανόμενους στους παλαιότερους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως ισχύει, απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4084/2012 (ΦΕΚ 190/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο Γραφείο συνιστάται Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν επίτιμο δικαστικό λειτουργό ή συνταξιούχο του Συμβουλίου της Επικρατείας - Νομικού Συμβούλου του Κράτους - Ελεγκτικού Συνεδρίου ή διατελέσαντα στη θέση του Συνηγόρου ή βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη ή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Πρέσβη επί τιμή, ως πρόεδρο, ένα μέλος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έναν επίτιμο εισαγγελικό λειτουργό, ως μέλη.}

 

6. Το εδάφιο α' της παραγράφου 14 του άρθρου 1 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.}

 

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010), η Αποφαινόμενη Αρχή του άρθρου 2 σημείο ι)θ' του προεδρικού διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010) διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν απορριφθεί σε α' βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β' βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν έχει εμφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της ισχύος του ως άνω δελτίου. Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόμενη αρχή συντάσσει σχετική πράξη και θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

 

Σε περίπτωση επανεμφάνισης του ενδιαφερομένου ενώπιον της ως άνω Αρχής αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης του αιτήματός του, από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί, προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν συντρέχει σιωπηρή ανάκληση της αίτησής του. Μέχρι την οριστική κρίση της ως άνω αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.