Νόμος 4081/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 10 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ)

 

1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους Προϊσταμένους των τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, που έχουν συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 24/2008 (ΦΕΚ 48/Α/2008) (Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Λοιπών Φορέων, Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας), τον Προϊστάμενο της 26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Διατάξεων και δύο πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης.

 

Στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων συμμετέχει με συμβουλευτική γνώμη επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της ο Νομικός Σύμβουλος, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.

 

2. Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, του Κανονισμού Διενέργειας των Ελέγχων και Ερευνών και του Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών, οι οποίοι προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/2008.

 

β) Εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 κατά της έκθεσης ελέγχου.

 

γ) Επιλύει τις διαφωνίες του οργάνου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων που εκδίδει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή την πράξη καταλογισμού με τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου.

 

δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των ελέγχων.

 

ε) Αξιολογεί το ελεγκτικό έργο.

 

στ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ζ) Εγκρίνει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 έκθεση.

 

η) Εισηγείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν δεν συμμορφώνονται οι φορείς στις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση ελέγχου.

 

θ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

 

ι) Μεριμνά για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών οργάνων.

 

ι)α) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης και των λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα των φορέων και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών.

 

ι)β) Αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας των έκτακτων ελέγχων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, εκτός από αυτούς που διενεργούνται μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.

 

ι)γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων, αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.

 

Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι γραμματείς της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και η διαδικασία αναπλήρωσης και ρυθμίζονται θέματα γραμματειακής υποστήριξης και λειτουργίας της. Ειδικώς, όταν η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, της οποίας η έκθεση προσβάλλεται ή αμφισβητείται, αναπληρώνεται από τον κατά νόμο αναπληρωτή του Προϊσταμένου μίας από τις άλλες δύο Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχου.

 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων είναι υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση.

 

4. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί πρόσωπα από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης για τα ανωτέρω πρόσωπα κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπουν αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα.}

 

2. Όπου στο νόμο 3492/2006 αναφέρεται η Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠΑΝ) και Επιτροπή Εποπτείας (ΕΠΕΠ), νοείται εφεξής η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ).

 

3. Το άρθρο 12 του νόμου 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό ή τον οικείο προϊστάμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου στους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από τα Υπουργεία ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας που εμπίπτουν στο περιγραφόμενο στο άρθρο 3 πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και έχουν προϋπολογισμό άνω των 3.000.000 €, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφο 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως ισχύει, για τον εσωτερικό έλεγχο. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

3. Στους φορείς, που δεν συνιστάται μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα.

 

4. Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής αρμοδιότητες:

 

α) ο τακτικός έλεγχος των παγίων προκαταβολών που έχουν συσταθεί στον φορέα,

 

β) ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,

 

γ) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία,

 

δ) η έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

5. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαμορφώνει πρότυπα και μεθοδολογίες συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπών φορέων. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να υλοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα ανωτέρω πρότυπα και να ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων τους. Οι Διευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, εφόσον διαπιστώσουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων της αρμοδιότητάς τους, προτείνουν στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων τη λήψη σχετικών μέτρων.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3492/2006 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{με την επιφύλαξη της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10. Οι υποθέσεις που αφορούν τους εν λόγω έκτακτους ελέγχους μπορούν να τίθενται στο αρχείο με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων και να επανεξετάζονται μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών.}

 

5. Ο τίτλος του άρθρου 17 του νόμου 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Αντιρρήσεις φορέων.

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νόμου 3492/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων υποθέσεις διενέργειας ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος από Οικονομικό Επιθεωρητή, παραμένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονομική Επιθεώρηση.

 

Υποθέσεις για τις οποίες, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκδοθούν σχετικές εντολές ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, προς την οποία και αποστέλλονται αρμοδίως για έλεγχο.

 

Εκδοθείσες, από τη δημοσίευση του παρόντος, εντολές ελέγχου της Οικονομικής Επιθεώρησης και υποβληθείσες πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέργειας ελέγχου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι πάντων και επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.}

 

7. Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 24/2008 προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:

 

{Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτό διατάξεις. Το γραφείο στελεχώνεται από Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με παράλληλα καθήκοντα, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων αυτού και έχει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3086/2002.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.