Νόμος 4099/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Συνέλευση των μεριδιούχων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, τη σύγκληση συνελεύσεως των μεριδιούχων για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διαχείριση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες το αργότερο εντός 30 ημερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου.

 

2. Στη συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εν γένει ή το σύνολο των επενδυτικών της τμημάτων, μετέχουν οι μέτοχοι όλων των επενδυτικών της τμημάτων. Για θέματα που αφορούν τη διαχείριση συγκεκριμένου επενδυτικού τμήματος μίας ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη συνέλευση των μετόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού τμήματος.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, ιδίως όσον αφορά σε θέματα κατανομής δικαιωμάτων ψήφου μεταξύ των μετόχων επενδυτικών τμημάτων μίας ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.