Νόμος 4099/12 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 85 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η εταιρεία διαχείρισης, ή κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

2. α) Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα βαρύνουν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι λειτουργικές δαπάνες της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, καθώς και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεις, οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση σχετικά με τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες γίνεται με έξοδα της εταιρείας διαχείρισής του.

 

β) Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας διάθεσης ή εξαγοράς.

 

3. Το καθαρό ενεργητικό οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, στο διαδίκτυο.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα επί μέρους επενδυτικά τμήματα ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.