Νόμος 4099/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σκοπός και υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 6, 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

α) Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, για τους οποίους η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και τα μερίδια των οποίων δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ορίζει τις κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης Α'.

 

β) Η δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, ήτοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβάνει, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τις παρακάτω λειτουργίες: α)α) τη διαχείριση επενδύσεων, β)β) τη διοίκησή τους: νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του συλλογικού χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του ενεργητικού του συλλογικού χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων του (συνυπολογιζομένων τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων και επιστροφών), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων, διανομή εσόδων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων, διεκπεραίωση συναλλαγών επί μεριδίων και αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων, τήρηση αρχείων και γ)γ) τη διαφήμιση των συλλογικών χαρτοφυλακίων και την προώθηση της διάθεσης τους.

 

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να παρέχει, επιπροσθέτως, μόνο τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3606/2007 και β) παρεπόμενες υπηρεσίες:

 

α)α) παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3606/2007,

β)β) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

 

Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δεν δύναται να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει του παρόντος νόμου, για την παροχή μόνον των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δεν δύναται να λάβει άδεια μόνον για την παροχή των παρεπόμενων υπηρεσιών της περίπτωσης β', χωρίς να έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας της περίπτωσης Α'.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που αιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της, εντός 3 μηνών από την υποβολή σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων για την παροχή της εν λόγω άδειας.

 

Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων εφαρμόζει την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και τα άρθρα 10, 12 και 25 του νόμου [Ν] 3606/2007 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με το προηγούμενο εδάφιο.

 

Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας της περίπτωσης Α' της παραγράφου 2:

 

α) δεν επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν λάβει προηγούμενη γενική έγκριση από τον πελάτη και

 

β) υπόκειται, όσον αφορά τις ανωτέρω υπηρεσίες, στις διατάξεις των άρθρων 61 έως και 78 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.

 

Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.