Νόμος 4099/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 2, 23, 25 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

Για τους σκοπούς των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) Θεματοφύλακας: κάθε νομική οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36, στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και η οποία υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 36 έως και 38.

 

β) Εταιρεία διαχείρισης: κάθε εταιρεία κράτους - μέλους της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στη διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και εταιρειών επενδύσεων (διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων) και η οποία δύναται να παρέχει επιπροσθέτως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12. Η κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας διαχείρισης περιλαμβάνει τις λειτουργίες που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12. Ως εταιρεία διαχείρισης τρίτου κράτους νοείται κάθε εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές τρίτου κράτους για τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

 

γ) Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ): η εταιρεία διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) και του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

 

δ) Κράτος - μέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος - μέλος στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα.

 

ε) Κράτος - μέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος - μέλος, εκτός του κράτους - μέλους καταγωγής, στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

 

στ) Κράτος - μέλος καταγωγής οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες: το κράτος - μέλος στο οποίο ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος - μέλος καταγωγής του, ήτοι στο κράτος - μέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας.

 

ζ) Κράτος - μέλος υποδοχής οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες: το κράτος - μέλος, εκτός του κράτους - μέλους καταγωγής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, στο οποίο διατίθενται τα μερίδιά του.

 

η) Υποκατάστημα: μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης. Όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος - μέλος από μια εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος λογίζονται ως ένα υποκατάστημα.

 

θ) Αρμόδιες Αρχές: οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε κράτος - μέλος βάσει του άρθρου 97 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ενημερώνοντας σχετικά την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

ι) Στενοί δεσμοί: κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με:

 

α)α) σχέση συμμετοχής, δηλαδή κατοχή, απευθείας ή μέσω ελέγχου, του 20% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή

 

β)β) σχέση ελέγχου, δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), ή παρόμοια σχέση μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ισχύουν τα εξής:

 

i) κάθε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων,

ii) μια κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, συνδέονται σταθερά με το αυτό πρόσωπο μέσω ελέγχου θεωρείται επίσης ότι δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ των προσώπων αυτών.

 

ι)α) Ειδική συμμετοχή: άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μια Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή η οποία επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία υπάρχει η συμμετοχή. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007).

 

ι)β) Αρχικό κεφάλαιο: τα κεφάλαια, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) και στο άρθρο 57 στοιχεία α' και β' της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (EEL 177/2006).

 

ι)γ) Ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 3601/2007, τον τίτλο V Κεφάλαιο 2 Τμήμα 1 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και τα άρθρα 13 έως 16 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ (EEL 177/2006).

 

ι)δ) Σταθερό μέσο: κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,

 

ι)ε) Κινητές αξίες:

 

α)α) Οι μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές εταιρειών (μετοχές).

β)β) Οι ομολογίες, τα ομόλογα και τα λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει τα λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων.

γ)γ) Κάθε άλλος διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει δικαίωμα απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή, εξαιρουμένων των τεχνικών και μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 60.

 

ι)στ) Μέσα χρηματαγοράς: τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα ως άνω μέσα χρηματαγοράς,

 

ι)ζ) Συγχώνευση:

 

α)α) η διαδικασία με την οποία ένας ή περισσότεροι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή επενδυτικά τμήματά τους (απορροφώμενος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλον υφιστάμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή επενδυτικό τμήμα του (απορροφών οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους μεριδίων του απορροφώντος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως 10% της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που δικαιούνται,

 

β)β) η διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότεροι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή επενδυτικά τμήματά τους (απορροφώμενοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε έναν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που δημιουργούν ή σε επενδυτικό τμήμα του (απορροφών οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους μεριδίων του απορροφώντος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως 10% της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που δικαιούνται,

 

γ)γ) η διαδικασία με την οποία ένας ή περισσότεροι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή επενδυτικά τμήματά τους (απορροφώμενος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) που εξακολουθούν να υπάρχουν έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, μεταφέρουν το καθαρό ενεργητικό τους σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που δημιουργούν ή σε άλλον υφιστάμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή επενδυτικό τμήμα του (απορροφών οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες).

 

ι)η) Διασυνοριακή συγχώνευση: α)α) η συγχώνευση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη, ή β)β) η συγχώνευση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος - μέλος, σε νεοσυσταθέντα οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος.

 

ι)θ) Εγχώρια συγχώνευση: η συγχώνευση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ακόμη και εάν για έναν ή περισσότερους από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες έχει τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 91.

 

κ) Κράτος - μέλος: κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε συμβαλλόμενο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο έχει συνάψει με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνίες ή συμβάσεις που καλύπτουν τα θέματα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

 

κ)α) διοικητικό όργανο: το όργανο που διαθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων σε ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΜΚ ή θεματοφύλακα, περιλαμβανομένων των εποπτικών και διαχειριστικών λειτουργιών ή μόνον της διαχειριστικής λειτουργίας, όταν οι δύο λειτουργίες έχουν διαχωριστεί.

 

Στην περίπτωση των ΑΕΔΑΚ, των ΑΕΕΜΚ και των θεματοφυλάκων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας, ως διοικητικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο.

 

κ)β) χρηματοπιστωτικά μέσα: χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στο Τμήμα Γ' του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.