Νόμος 4416/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

 

1. Το στοιχείο α' του άρθρου 3 του νόμου 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Θεματοφύλακας: κάθε νομική οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36, στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και η οποία υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 36 έως και 38.}

 

2. Στο άρθρο 3 του νόμου 4099/2012 προστίθενται στοιχεία κ)α' και κ)β' ως εξής:

 

{κ)α) διοικητικό όργανο: το όργανο που διαθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων σε ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΜΚ ή θεματοφύλακα, περιλαμβανομένων των εποπτικών και διαχειριστικών λειτουργιών ή μόνον της διαχειριστικής λειτουργίας, όταν οι δύο λειτουργίες έχουν διαχωριστεί.

 

Στην περίπτωση των ΑΕΔΑΚ, των ΑΕΕΜΚ και των θεματοφυλάκων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας, ως διοικητικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο.

 

κ)β) χρηματοπιστωτικά μέσα: χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στο Τμήμα Γ' του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.