Νόμος 4099/12 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ευθύνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 7 και 8 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

 

1. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 36.

 

Στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρηματοπιστωτικό μέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ ή στην ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, όταν αποδεικνύει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει του εύλογου ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου θα ήσαν αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες του περί του αντιθέτου.

 

Ο θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

2. Η κατά την παράγραφο 1 ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 36Α.

 

3. Η ευθύνη του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας.

 

4. Κάθε συμφωνία που αντίκειται στην παράγραφο 3 είναι άκυρη.

 

5. Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ μπορούν να επικαλούνται την ευθύνη του θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα μέσω της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλοεπικαλύψεις στις προσφυγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.

 

6. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως ως ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ και ως θεματοφύλακας.

 

7. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων λειτουργιών τους, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και ο θεματοφύλακας ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.

 

Ο θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή με την ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών της θεματοφυλακής από τα άλλα καθήκοντά του, που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, και εφόσον εντοπίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.