Νόμος 4099/12 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Άδεια λειτουργίας - έδρα - θεματοφύλακας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 27, 32 - 36 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, εάν η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, ή στα άρθρα 4 και 40, εάν δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης. Η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας σύστασης.

 

2. Η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα.

 

3. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανατίθεται σε θεματοφύλακα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 36 έως 38.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.