Νόμος 4099/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Νομική μορφή - Αδειοδότηση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 3,5, 7 - 8, 27 - 30 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την εταιρεία διαχείρισης του.

 

2. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιο της είτε να ορίζει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του 1 επενδυτικών τμημάτων σε ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

 

3. Οι μεριδιούχοι του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

4. Για τη λειτουργία οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη - μέλη.

 

5. Προκειμένου να λάβει άδεια σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η εταιρεία διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω:

 

α) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα.

 

β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου,

 

γ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 300.000 €. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αλλάζει το ανωτέρω ποσό.

 

6. Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας μία ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω:

 

α) Καταστατικά έγγραφα της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

 

β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου.

 

γ) Δήλωση εταιρείας διαχείρισης ότι δέχεται να ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, στην περίπτωση που η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν προτίθεται να ασκεί η ίδια τη διαχείρισή της, καθώς και το σχέδιο της σχετικής σύμβασης μεταξύ της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και της εταιρείας διαχείρισης.

 

δ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 300.000 € εφόσον έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον 800.000 € εφόσον δεν έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να κατανέμεται σε επί μέρους επενδυτικά τμήματα, καθένα από τα οποία θα έχει αρχικό ενεργητικό ύψους τουλάχιστον 300.000 €. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αλλάζει τα ανωτέρω ποσά.

 

7. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει άδεια σύστασης μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει την εταιρεία διαχείρισης, τον κανονισμό και τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μία ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου λαμβάνει άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει τα καταστατικά της έγγραφα, τον θεματοφύλακα και την εταιρεία διαχείρισης, εφόσον έχει ορισθεί. Για την αδειοδότηση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ελέγχεται η νομιμότητα του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων, η νόμιμη σύνθεση και το ύψος του ενεργητικού του ή του αρχικού μετοχικού του κεφαλαίου και η επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του.

 

8. Τηρουμένης της παραγράφου 7, εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, έχει τη δυνατότητα σύστασης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου ή να ορίζεται ως εταιρεία διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει, των άρθρων 32 και 33. Για την αδειοδότηση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν απαιτείται η εταιρεία διαχείρισής του να έχει την καταστατική της έδρα ή να έχει αναθέσει ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ή σύστασης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες εάν:

 

α) Κρίνει ότι η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 39 έως 43.

 

β) Η εταιρεία διαχείρισής του δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στο κράτος - μέλος καταγωγής της.

 

γ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και του θεματοφύλακα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτόν, κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των ανωτέρω προσώπων όσο και κάθε αντικατάστασή τους. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και εμπειρίας ζητεί την απομάκρυνσή τους.

 

δ) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν επιτρέπουν τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η οποία έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για την απόφασή της εντός 2 μηνών από την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

 

11. Μέσα σε 1 μήνα από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της άδειας σύστασης της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την αρμόδια δημόσια αρχή, η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, όπως αυτό κατανέμεται στα τυχόν επί μέρους επενδυτικά της τμήματα. Εάν από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή των τυχόν επενδυτικών τμημάτων της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ή την άδεια λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή επί μέρους επενδυτικών της τμημάτων.

 

12. Η διαφήμιση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και η διάθεση των μεριδίων του επιτρέπεται μετά την παροχή της άδειας σύστασής του και με την προϋπόθεση της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η διαφήμιση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες θα αναφέρει και τον αριθμό της άδειας σύστασής του.

 

13. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, εξ αποστάσεως ή με ηλεκτρονικά μέσα, στο σύνολο της πληροφόρησης που αφορά νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον σε μια γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, με τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και να είναι επικαιροποιημένες.

 

14. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αυτήν κατά την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.