Νόμος 4099/12 - Άρθρο 36a

Άρθρο 36Α: Ανάθεση λειτουργιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες του που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 36.

 

2. Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36, μόνον εφόσον:

 

α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου,

 

β) ο θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση αυτή και

 

γ) ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την περιοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες έχει προβεί ο τρίτος σε σχέση με τα θέματα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

 

3. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 μπορούν να ανατεθούν από τον θεματοφύλακα σε τρίτο μόνον όταν ο τρίτος, ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί:

 

α) διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, τα οποία του έχουν ανατεθεί,

 

β) όσον αφορά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 υπόκειται σε:

 

α)α) αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και σε εποπτεία στην οικεία επικράτεια (in the jurisdiction concerned) και

 

β)β) εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του,

 

γ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, κατά τρόπο ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να αναγνωρισθούν ότι ανήκουν σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα,

 

δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ' ωφέλεια τους και

 

ε) συμμορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 6 και 8 του άρθρου 36 και στο άρθρο 38.

 

4. Ο θεματοφύλακας δύναται κατ' εξαίρεση να αναθέτει τα καθήκοντα θεματοφυλακής για χρηματοπιστωτικά μέσα σε οντότητα τρίτης χώρας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3, μόνον εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις της ανάθεσης και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι:

 

α) οι μεριδιούχοι του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν ενημερωθεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους, ότι η εν λόγω ανάθεση απαιτείται λόγω περιορισμών του δικαίου της τρίτης χώρας, για τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν και για τους κινδύνους που ενέχει η ανάθεση αυτή και

 

β) η ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ έδωσε εντολή στον θεματοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων σε τοπική οντότητα.

 

Ο τρίτος μπορεί, με τη σειρά του, να αναθέσει περαιτέρω τις λειτουργίες αυτές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ιδίων απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 38 στα αντίστοιχα μέρη.

 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παροχή των υπηρεσιών του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) από τα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται για τους σκοπούς του ως άνω νόμου ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων τρίτων χωρών, δεν θεωρείται ότι αποτελεί ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.