Νόμος 4416/16

Ν4416/2016: Τροποποίηση του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ / EEL 257) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4416/2016: Τροποποίηση του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ / EEL 257) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 160/Α/2016), 06-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013)

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 78Α του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991)

Άρθρο 20: Δικαιοπρακτικό επιτόκιο ομολογιακών δανείων

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003)

Άρθρο 22: Τροποποίηση του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999)

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3401/2005 (ΦΕΚ 257/Α/2005)

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007)

Άρθρο 25: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007)

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.