Νόμος 4099/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ύψος κεφαλαίων ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 7, 10 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος 500.000 €. Κατ' εξαίρεση, για τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων το ανωτέρω όριο εφαρμόζεται για τα ίδια κεφάλαιά τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αλλάζει το ποσό της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργούν κατά το χρόνο της αλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά τους.

 

2. α) Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων υπερβαίνει τα 250.000.000 €, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της. Το ποσό της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων υπερβαίνει τα 250.000.000 €. Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δεν υποχρεούται να προβεί στην ανωτέρω αύξηση όταν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και του ποσού της αύξησης υπερβαίνει τα 10.000.000 €. Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιτρέπεται να μην καταβάλει μέχρι και το 50% του ποσού της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται ανωτέρω, εφόσον προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισόποση εγγύηση στην οποίο θα αναφέρεται ότι σε πρώτη ζήτηση θα κατατεθεί σε λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων το ως άνω ποσό με σκοπό την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της. Εκδότης της εγγύησης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος - μέλος ή σε τρίτο κράτος, εφόσον υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολείς της εν λόγω εγγύησης είναι η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και οι μέτοχοι της.

 

β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως χαρτοφυλάκια της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρούνται τα χαρτοφυλάκια των:

 

α)α) αμοιβαίων κεφαλαίων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης,

 

β)β) εταιρειών επενδύσεων για τις οποίες η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχει ορισθεί ως η εταιρεία διαχείρισής τους και

 

γ)γ) άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.

 

3. Σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δεν πρέπει να υπολείπονται του ποσού που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωματώνει στη νομοθεσία το άρθρο 21 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ.

 

4. Τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ποσά που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Για το λόγο αυτόν, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις οικονομικές της καταστάσεις αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Εάν τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι μικρότερα από τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να θέτει στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων περιορισμένη προθεσμία για την προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων της, άλλως, για την παύση του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων της.

 

5. Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

 

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.