Νόμος 4099/12 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κανονισμός συμπεριφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της θεσπίζει κανονισμό συμπεριφοράς τον οποίο τηρούν διαρκώς οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

2. Ως υπόχρεα πρόσωπα νοούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οι διαχειριστές, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με σύμβαση εργασίας ή έργου ή με άλλη μορφή συνεργασίας, για την εκπλήρωση του σκοπού της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως διαχειριστές νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στο πλαίσιο σχετικής εντολής, είτε ως υπάλληλοι είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου είτε με οποιαδήποτε άλλη σχέση. Στην έννοια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υπάγεται τόσο ο καθορισμός της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες όσο και η εκτέλεση των σχετικών πράξεων.

 

3. Κατ' ελάχιστον, ο κανονισμός συμπεριφοράς περιέχει κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα:

 

α) ενεργούν εντίμως και νομίμως, με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που διαχειρίζονται και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς,

 

β) διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,

 

γ) λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που διαχειρίζονται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης και

 

δ) τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους και η ακεραιότητα της αγοράς.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά και για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του νόμου [Ν] 3371/2005, καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999).

 

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τον κανονισμό συμπεριφοράς, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.