Νόμος 4099/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ανάθεση δραστηριοτήτων ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δύναται να αναθέτει σε άλλη εταιρεία με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχει ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες άλλου κράτους - μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων διαχειρίζεται.

 

β) Η ανάθεση σε τρίτους δεν εμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ούτε τη λήψη μέτρων από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για τη διαχείριση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά τον πλέον επωφελή για τους επενδυτές τρόπο.

 

γ) Όταν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών, η σύμβαση ανάθεσης καταρτίζεται μόνο με εταιρεία που έχει λάβει άδεια ή έχει αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε προληπτική εποπτεία. Η σύμβαση ανάθεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα εκάστοτε κριτήρια κατανομής των επενδύσεων τα οποία καθορίζει η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

 

δ) Όταν η σύμβαση ανάθεσης αφορά τη διαχείριση επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών και καταρτίζεται με εταιρεία τρίτου κράτους, διασφαλίζεται ότι η εταιρεία αυτή υπόκειται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα και ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή του τρίτου κράτους συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

ε) Η σύμβαση ανάθεσης που αφορά τη διαχείριση επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών δεν επιτρέπεται να καταρτισθεί με τον θεματοφύλακα ή με άλλη εταιρεία τα συμφέροντα της οποίας είναι δυνατόν να συγκρούονται με εκείνα της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή των μεριδιούχων του υπό ανάθεση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή των επενδυτών.

 

στ) Προβλέπονται μέτρα τα οποία επιτρέπουν στα διευθυντικά στελέχη της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων να επιβλέπουν αποτελεσματικά, ανά πάσα στιγμή, τις δραστηριότητες της εντολοδόχου εταιρείας.

 

ζ) Η σύμβαση ανάθεσης δεν εμποδίζει τα διευθυντικά στελέχη της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων να δίδουν ανά πάσα στιγμή περαιτέρω οδηγίες στην εταιρεία στην οποία έχουν ανατεθεί λειτουργίες της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και να καταγγέλλουν τη σύμβαση ανάθεσης με άμεση ισχύ, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των επενδυτών.

 

η) Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των λειτουργιών που ανατίθενται, η εταιρεία στην οποία πρόκειται να ανατεθούν λειτουργίες πρέπει να διαθέτει την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα που απαιτούνται για την άσκησή τους.

 

θ) Στο ενημερωτικό δελτίο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες αναφέρονται οι λειτουργίες που έχουν ανατεθεί από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

2. Η ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχει αναθέσει λειτουργίες της σε τρίτους. Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων δεν επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες της σε τρίτους σε βαθμό που να την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.