Νόμος 4099/12 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Διάθεση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 89 παράγραφος 1, 91 - 96 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κίνηση των κεφαλαίων, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 100, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο οποίος διαθέτει τα μερίδιά του στην Ελλάδα, δεν υπάγεται σε τυχόν πρόσθετες διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

 

2. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος δύναται να διαθέτει τα μερίδιά του στην Ελλάδα, κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 90.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο που διέπεται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ και οι οποίες αφορούν ειδικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα και σε γλώσσα που είθισται στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, με τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και να είναι επικαιροποιημένες.

 

4. Για τους σκοπούς των άρθρων 89 έως και 92 του παρόντος νόμου, ο όρος ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει και τα επενδυτικά τμήματα ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

5. Εάν οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος διαθέτει τα μερίδιά του στην Ελλάδα, παρέχει στους επενδυτές που βρίσκονται στην Ελλάδα τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτείται να παρέχει στους επενδυτές στο κράτος - μέλος καταγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου IX της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 75 έως και 84 του παρόντος νόμου.

 

Οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

 

α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου IX της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές με τον τρόπο που προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα.

 

β) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα.

 

γ) Άλλες πληροφορίες ή έγγραφα, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, μεταφράζονται, κατ' επιλογήν του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

 

δ) Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ευθύνεται για την ακριβή μετάφραση των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ'.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και σε κάθε μεταβολή των εν λόγω πληροφοριών και εγγράφων.

 

7. Η συχνότητα δημοσιοποίησης της καθαρής τιμής και της τιμής διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σύμφωνα με το άρθρο 76 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, διέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις του κράτους - μέλους καταγωγής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

8. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται οι πληρωμές στους μεριδιούχους του που βρίσκονται στην Ελλάδα, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων του, καθώς και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών τις οποίες ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υποχρεούται να παρέχει, τηρώντας τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα.

 

9. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες μπορεί να διαφημίζεται στην Ελλάδα τηρώντας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 79 σχετικές διατάξεις που αφορούν τη διαφήμιση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

10. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δύναται, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, να χρησιμοποιεί στην επωνυμία ή στο διακριτικό του τίτλο, την ίδια νομική μορφή, όπως εταιρεία επενδύσεων ή αμοιβαίο κεφάλαιο, υπό την οποία δραστηριοποιείται στο κράτος - μέλος καταγωγής του. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει για λόγους σαφήνειας να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

 

11. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 1 του άρθρου 95 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκαν η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 584/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010 (EEL 176/2010), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

12. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.