Νόμος 4099/12 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου και των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 3606/2007 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 (EEL 241/2006). Η απόφαση για την εισαγωγή των μεριδίων προϋποθέτει τον ορισμό 1 τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή, η δε έναρξη διαπραγμάτευσης τους προϋποθέτει και την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στον θεματοφύλακα.

 

2. Με την εξαγορά των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες της παραγράφου 1 εξομοιώνονται οι ενέργειες της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή του ειδικού διαπραγματευτή, ώστε να μην αποκλίνει η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από την καθαρή αξία του ενεργητικού του, σε ποσοστό που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση αυτή η αξία των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εξαγοράζονται καταβάλλεται είτε σε κινητές αξίες, κατά την αναλογία του δείκτη ή των δεικτών που αναπαράγει ή παρακολουθεί ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, είτε σε μετρητά.

 

3. Σε περίπτωση διαγραφής των μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από την οργανωμένη αγορά, οι δικαιούχοι των μεριδίων που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αυλών Τίτλων δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων που κατέχουν υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση προς την εταιρεία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας σύστασης ή λειτουργίας των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου, των οποίων τα μερίδια πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, πλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4, καθώς και κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εισαγωγή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και τη μεταβίβαση κινητών αξιών που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.