Νόμος 4111/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του νόμου 4093/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύνολο των προς έκδοση κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο του νόμου 4093/2012 και αφορούν διατάξεις εφαρμογής του νόμου 3919/2011, εκδίδονται το αργότερο μέχρι 31-12-2012.

 

2. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 οι λέξεις του προεδρικού διατάγματος 113/2000 αντικαθίστανται με τις λέξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010.

 

3. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως πιστώσεων σχετικών διατάξεων είτε κατ' εξαίρεση κάθε άλλης σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας,}

 

4. Στην υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:

 

{6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Μετά την αξιοποίηση των μετοχών των ανωνύμων εταιριών του άρθρου δεύτερου του νόμου 4092/2012 από το Ταμείο, επί των εν λόγω εταιριών εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου 3016/2002, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του τελευταίου. Μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών τους από το Ταμείο, οι ανωτέρω εταιρείες συνεχίζουν να διέπονται από το καθεστώς που τις διείπε.}

 

5. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 718/1977 (ΦΕΚ 304/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012 μετά τις λέξεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα προστίθενται οι λέξεις ή ενώσεις προσώπων.

 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 718/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012, οι λέξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθίστανται με τις λέξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

γ. Στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 718/1977 (ΦΕΚ 304/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012, η λέξη πρόσωπο αντικαθίσταται με τις λέξεις φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.

 

δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 718/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012, οι λέξεις εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι 31-12-2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.