Νόμος 4111/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης - Συναλλαγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις εκδίδουν τιμολόγιο με τις λέξεις:

 

{αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,}

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο με τις λέξεις εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής αντικαθίστανται με τις λέξεις η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις:
 
{καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο.}

 

5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 (Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση) διαγράφεται.

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η προμήθεια αντικαθίστανται με τις λέξεις αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του.

 

7. Στο στοιχείο β' της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη.

 

8. Στο στοιχείο γ' της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.