Νόμος 4141/13 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποίηση του νόμου 2960/2001 και του νόμου 4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας 14 ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του παρόντος νόμου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο 100 €, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων. Στα μέλη μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επιβάλλεται ανά μέλος μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιμο έως 1.500 €, όταν το πλήθος των εκπρόθεσμα ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, είναι μέχρι 50 φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο 3.000 € όταν το πλήθος των εκπρόθεσμα ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης είναι από 51 έως 100 φορολογικά στοιχεία πρόστιμο 6.000 € από 101 και μέχρι 150 φορολογικά στοιχεία και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά στοιχεία πέραν των 150 εφόσον το μέλος μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του νόμου [Ν] 2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα εντός δύο μηνών από την έκδοση των καταλογιστικών Πράξεων. Σε περίπτωση που μέλος μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, έχει προβεί σε μη καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση άνω των 150 φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των 150 φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές τέλεση λαθρεμπορίας, επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους από το μητρώο μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης. Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του παρόντος νόμου προθεσμίας 14 ημερών.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{8.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως αντικαθίσταται με το νόμο Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 01-01-2011 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

 

β. Για τις περιπτώσεις μελών μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη μη καταχώριση, εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης κατά το έτος 2011, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός 3 μηνών από την ψήφιση του νόμου Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

 

γ. Για τις περιπτώσεις μελών μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη μη καταχώριση, εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης κατά το έτος 2012, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός 6 μηνών από την ψήφιση του νόμου Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

 

δ. Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του καταλογιζόμενου προστίμου με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του νόμου [Ν] 2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α.α. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ' αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.

 

β.β. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.