Νόμος 4141/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις του νόμου 2238/1994 και του νόμου 4110/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 30-12-2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις μετοχών από 23-01-2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 74 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

2. α. Στην υποπερίπτωση στ)στ' και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζ.ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4110/2013 μετά τις λέξεις Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής αντίστοιχα.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4110/2013 μετά τη λέξη Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας προστίθενται οι λέξεις ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής.

 

3. Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α/1988), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4110/2013, μετά τις λέξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής και ή την Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής αντίστοιχα.

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1798/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4110/2013, μετά τις λέξεις τελωνειακές προστίθενται οι λέξεις ή φορολογικές.

 

5.α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4110/2013 μετά τις λέξεις Των άρθρων1 προστίθενται μέσα σε παρένθεση οι λέξεις (παράγραφοι 1 και 2),

 

β. Στην αρχή της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4110/2013 προστίθενται οι λέξεις Της παραγράφου 3 του άρθρου 1,.

 

γ. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4110/2013 οι λέξεις για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται αντικαθίστανται με τις λέξεις για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν.

 

6. Στον πίνακα 1 του έκτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι λέξεις Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 10% αντικαθίστανται με τις λέξεις Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 10%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 84/Α/2013).

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτημα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρμοζομένων ανάλογα των οριζομένων στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.