Νόμος 4110/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

 

α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 2), 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 (παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και 9 (παράγραφοι 1, 2, 5, 11, 12, 16, 24, 30 και 31) για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 01-01-2013 και μετά.

γ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 6 για τόκους ή εισοδήματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 01-01-2013 και μετά.

δ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 2 για κέρδη από πωλήσεις μετοχών οι οποίες αποκτώνται από την 01-07-2013 και μετά.

ε) Της παραγράφου 7 του άρθρου 3 για κέρδη επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 01-01-2014 και μετά.

στ) Της παραγράφου 11 του άρθρου 3 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2013 και μετά.

ζ) Της παραγράφου 22 του άρθρου 3 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 01-01-2014 και μετά.

θ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 6 για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 01-01-2014 και μετά.

ι) Της παραγράφου 3 του άρθρου 1, των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 και παραγράφου 4 του άρθρου 10, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόμενα.

ι)α) Του άρθρου 5, για ακίνητα που αποκτώνται από 01-01-2013.

ι)β) Της παραγράφου 8 του άρθρου 8 για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30-12-2012.

ι)γ) Της παραγράφου 14 του άρθρου 9 για συμβάσεις που συνάπτονται από 01-01-2013 και μετά.

ι)δ) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 από την έναρξη ισχύος του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/2012).

ι)ε) Της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30-12-2012.

ι)στ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 από την 01-01-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 38 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 7 του άρθρου 74 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων και άρθρων πλην των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.