Νόμος 4148/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας, είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου, υπό την προϋπόθεση αδυναμίας κάλυψης των ως άνω αναγκών με το υφιστάμενο προσωπικό και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εισήγησης. Η σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, με πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό υποβάλλεται από τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας. Τα προσόντα που απαιτούνται για την παροχή του έργου και η αμοιβή που καταβάλλεται καθορίζονται με απόφαση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τον επικεφαλής του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή έργου υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Τριμελή Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών της Τριμελούς Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια επί της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων.

 

Οι σχετικές συμβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών και λήγουν, σε κάθε περίπτωση, αυτοδικαίως την 31-07-2014.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες που ανακύπτουν από τη σύναψη των συμβάσεων έργου δεν συνεπάγονται την υπέρβαση του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για τις ανάγκες διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

2. Συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών οι οποίες συνάπτονται και εκτελούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας μπορούν να διενεργούνται και με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) ή με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) για ποσά μέχρι και διπλάσια των προβλεπομένων στην υπ' αριθμόν Π1/3305/03-11-2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1789/Β/2010), όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.