Νόμος 4150/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις σχετικές με εισφορές και πόρους υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 99/1973 (ΦΕΚ 173/Α/1973), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Από τις εισπραττόμενες από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ετήσιες εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ποσοστό μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%), αποδίδεται ετησίως και εντός του πρώτου τριμήνου από τη λήξη εκάστου έτους, απευθείας στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών φορτηγών πλοίων για μέλη τους μέχρι 3.000 GRT και στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία επιβατικών ή ακτοπλοϊκών πλοίων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Το αποδιδόμενο ποσό προσδιορίζεται αναλογικά, βάσει της εισφέρουσας στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης ολικής χωρητικότητας κάθε επαγγελματικού σωματείου, όπως η αναλογία αυτή καθορίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το ανωτέρω ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 50.000 €, αποδίδεται στα επαγγελματικά σωματεία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθεται για την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα, την προαγωγή του μορφωτικού και επαγγελματικού εν γένει επιπέδου των ναυτικών και των ασχολούμενων περί την ναυτιλία, όπως επίσης και για την παρακολούθηση των διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων και συμμετοχή σε πάσης φύσεως συναφείς εκδηλώσεις και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια.}

 

β) Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 01-07-2009.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

2. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της παραχώρησης, το ύψος του ανταλλάγματος και της καταβλητέας εγγύησης, οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.