Νόμος 4150/13 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Ζητήματα λιμενικών υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 211 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 211: Τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών

 

1. Η τοποθέτηση, από φορείς διοίκησης λιμένων ή από φορείς στους οποίους παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, προστατευτικών διχτυών (πλωτών φραγμάτων), κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/2000) για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (συστήματα περισυλλογής και συγκράτησης απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση με άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθμένα. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτυών γνωστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλομένους.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.}

 

2. Στο άρθρο 21 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Η διαδικασία καθορισμού της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τα οποία έχουν κατασκευασθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου και εφόσον έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησής τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 27.}

 

3. Στο άρθρο 18 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6. Η έκδοση της απόφασης εκτέλεσης των έργων της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη υφισταμένων μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων, εφόσον προβλέπεται από την υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη η πλήρης κατεδάφισή τους. Η κατεδάφιση των έργων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των νέων έργων, σύμφωνα με πρωτόκολλο που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 27.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.