Νόμος 4152/13 - Άρθρο h

Παράγραφος Η: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Η.1: Τροποποίηση του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007)

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με κινητό ή σταθερό χώρισμα. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων, ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος. Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο με τις προδιαγραφές που ορίζονται, κατά περίπτωση, από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.}

 

Υποπαράγραφος Η.2.: Τροποποίηση του νόμου 2515/1997 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α' και Β' τάξης:}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί 7 έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί 6 έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί 5 έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας, οι οποίοι ασκούν επί 5 έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 καταργείται.

 

5. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 αναριθμείται σε περίπτωση γ' και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης χορηγείται στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του προεδρικού διατάγματος 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξης.}

 

6. Οι περιπτώσεις ε' και στ' του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 αναριθμούνται σε δ' και ε' αντίστοιχα και η περίπτωση ζ' αναριθμείται σε στ' και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Μεταβατικές Διατάξεις:

 

i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ' ή Γ' τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης.

 

ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ' τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε' ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης.

 

iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β' τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε' ανωτέρω.

 

iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β' τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε' ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης.

 

v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β' τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε' ανωτέρω.

 

vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

 

vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης, μέχρι τη συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α' τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.}

 

7. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας

 

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

 

β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.}

 

8. Το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης κατηγορίας

 

Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης μετά από προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή πληρούν τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 και έχουν συμπληρώσει τριετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β' τάξης.}

 

Υποπαράγραφος Η.3: Ρύθμιση θεμάτων αδειών Λαϊκών αγορών

 

1.α. Το στοιχείο 4 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι επαγγελματικές άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) για χρονική περίοδο 3 ετών και ανανεώνονται κάθε φορά ισόχρονα με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου δήμου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, εφόσον όλες οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος προϋποθέσεις εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αδειούχου. Με αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθορίζονται ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η προθεσμία ανανέωσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη του 1 μηνός από τη λήξη της άδειας. Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε 2 τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε 2 ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών. Για την ανανέωση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υποβάλλουν εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση και επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας:

 

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και

 

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.}

 

β. Όλες οι υφιστάμενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31-10-2014 και ανανεώνονται εφεξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση α' της παρούσας περίπτωσης.

 

2. Τα στοιχεία 1 και 2 της παραγράφου Ε' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/2006) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου δήμου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων και προστατευόμενων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος:

 

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και

 

β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή μόνιμης αναπηρίας του κατόχου με την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούμενη στην αίτηση ιδιότητα.

 

2. α) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

 

β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή.}

 

3. Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Η3 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.