Νόμος 4155/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρείας, όταν αυτή πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Η καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα. Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Για τις εταιρείες τα μέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επιμελητήριο, ως υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων αυτών.}

 

2. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρισης και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών

 

1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.

 

2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας.

 

3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 01-01-2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

 

4. α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ενιαίο ειδικό τέλος.

 

β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) κατά 50% και κατά 50% έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

γ) Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω τελών, που είναι ενιαία για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς επίσης και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών.

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοιχου τέλους προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων.

 

7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό, κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

3. Το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με:

 

α)α) Την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και

 

β)β) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας.

 

γ)γ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 2)α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότητας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2)α του άρθρου 13.

 

β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου αποτελεί το Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας. Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου υπό τον τίτλο Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα.

 

γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που αφορούν στις κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας / Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών. Σε ειδικό τμήμα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία της εταιρίας με τους μετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά με τους μετασχηματισμούς των εταιριών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λ.π.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση δημοσιότητας.

 

δ) Πληροφορίες, στοιχεία και μεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας / Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα.

 

2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπός τους.

 

3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.

 

β) Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

γ) Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.}

 

4. Το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Διοικητικές κυρώσεις

 

Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που υπηρεσία καταχώρησης είναι Επιμελητήριο, τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν κατά ποσοστό 50% έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος και κατά ποσοστό 50% έσοδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου.}

 

5. Όπου στις διατάξεις των νόμων 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010) και [Ν] 3419/2005 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης στους συνυπογράφοντες Υπουργούς προστίθεται ο Υπουργός Τουρισμού.

 

6. Το Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου όπως προβλέπεται στο νόμο [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) καταργείται και η αρμοδιότητα για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτό ανατίθεται στους εισηγητές των Τμημάτων Α' και Β' της Διεύθυνσης Ανώνυμων Εταιρειών και Πίστεως και στους εισηγητές της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά το λόγο αρμοδιότητας εκάστου για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου νομιμότητας των καταχωριστέων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.