Νόμος 4155/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) για τη μετατροπή εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4072/2012 καταργείται.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του νόμου [Ν] 4072/2012 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.

 

Αν η μετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.

 

Η καταχώριση της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο γίνεται από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμου [Ν] 3419/2005.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο γίνεται από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 3419/2005.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.