Νόμος 4155/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση άρθρου 145


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής κατά το άρθρο 144 του παρόντος νόμου, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέμβασης, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ της Υπηρεσίας Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σήματος κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.}

 

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, τα οποία συγκροτούνται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση πτυχιούχο νομικής ή κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με προηγούμενη απασχόληση στον κλάδο των σημάτων, καθώς και ένα τρίτο μέλος, υπάλληλο του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 πλην της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πτυχιούχο νομικής. Με πράξη του προέδρου τους καθορίζονται οι εισηγητές στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση στα τμήματα της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι διετής και ανανεώνεται άπαξ.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 4072/2012 καταργείται.

 

5. Στο άρθρο 145 του νόμου [Ν] 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Η παρέμβαση ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων και κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στους διαδίκους, με δικαστικό επιμελητή, 5 ημέρες πριν από τη συζήτηση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.