Νόμος 4155/13 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας και το διακριτικό τίτλο ΕΣΥΠ στην ελληνική γλώσσα και National Quality Infrastructure System - NQIS στην αγγλική γλώσσα, με έδρα το Δήμο Αθηναίων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταφέρεται η έδρα σε άλλο Δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το ως άνω Νομικό Πρόσωπο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο ιδρυόμενο Νομικό Πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, η Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και η Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης}

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, πέμπτο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Εθνικού συστήματος Υποδομών Ποιότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.