Νόμος 4177/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 2251/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.}

 

2. Η περίπτωση στ' της παρ. 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) το ποσό που επιδικάζεται κατά την παράγραφο 22 του παρόντος και}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Κάθε απόφαση επιχορήγησης των ενώσεων καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού από οποιονδήποτε φορέα σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.}

 

4. H παράγραφος 12 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστάται πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) δύο Προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γραμματείας αυτής, οι οποίοι προτείνονται με τον αναπληρωτή τους από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, β) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Καταναλωτή και γ) δύο εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών που είναι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) και εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θητεία 3 ετών. Τα μέλη που προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς δεν επιτρέπεται να διοριστούν για δύο συνεχόμενες θητείες.

 

Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και της τήρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11 του παρόντος. Η πιστοποίηση ανακαλείται από την Επιτροπή εγγράφως σε περίπτωση που ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν υλοποιούν καμία δράση για δύο συνεχή έτη ή δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως 11. Οι αδρανείς ενώσεις καταναλωτών δεν δικαιούνται επιχορήγησης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η πενταμελής επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους και εκτάκτως οποτεδήποτε κληθεί να πιστοποιήσει νέα καταναλωτική οργάνωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των καταναλωτικών οργανώσεων.}

 

5. Η παράγραφος 22 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 16 για την αυτή παράβαση παρέχεται μία μόνο φορά. Εκ του ποσού που επιδικάζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσοστό 20% διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εντός μηνός από την είσπραξή του για σκοπούς προώθησης πολιτικών προστασίας του καταναλωτή και εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 27 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 καταργείται το στοιχείο γ' και τα στοιχεία δ' και ε' αναριθμούνται σε γ' και δ'.

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 28 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{28. Η διαγραφή της ένωσης καταναλωτών από το Μητρώο ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.