Νόμος 4177/13 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 2251/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς αποτελείται από:

 

α) 3 εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά των αναπληρωτών αυτών,

β) τον Συνήγορο του Καταναλωτή,

γ) 1 εκπρόσωπο από κάθε δευτεροβάθμια ένωση καταναλωτών,

δ) 5 εκπρόσωπους πρωτοβάθμιων ενώσεων καταναλωτών,

ε) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

στ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων,

ζ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού,

η) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ενιαίο φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

θ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

ι) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ),

ι)α) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος,

ι)β) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,

ι)γ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,

ι)δ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,

ι)ε) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

ι)στ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών,

ι)ζ) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου,

ι)η) 1 εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ομοσπονδία Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες,

ι)θ) 1 εκπρόσωπο υπηρεσιών γενικού - κοινωνικού ενδιαφέροντος (μεταφορά, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες κ.λ.π.), ανάλογα με την θεματική ενότητα.}

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2)α. Στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, όπου κριθεί αναγκαίο, καλούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά περίπτωση:

 

οι Προϊστάμενοι των διευθύνσεων που είναι αρμόδιες σε θέματα προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προστασίας καταναλωτή και
εκπρόσωποι άλλων παραγωγικών τάξεων, καθώς και άλλοι φορείς που εμπλέκονται σε θέματα προστασίας του καταναλωτικού κοινού.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα υπό στοιχεία γ' έως ι)θ' μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς της παραγράφου 2 προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τους οικείους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Αν οι φορείς αυτοί δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Ειδικά όσον αφορά τους εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών της παραγράφου 2, και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προαναφερόμενες θέσεις του στοιχείου γ' της παραγράφου 2 από εκπροσώπους δευτεροβάθμιων ενώσεων καταναλωτών, οι κενές θέσεις καλύπτονται από εκπροσώπους πρωτοβάθμιων ενώσεων καταναλωτών. Ο εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας ένωσης του στοιχείου δ 'της παραγράφου 2 δεν μπορεί να συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, αν η ένωση που ανήκει είναι μέλος της δευτεροβάθμιας ένωσης που συμμετέχει δια εκπροσώπου στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς.

 

Η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο. Η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς λήγει πριν παρέλθει ο χρόνος της, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν ή αποβολής της οικείας ένωσης καταναλωτών σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 10.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση επιλέγεται και ορίζεται ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, μετά του αναπληρωτή αυτού, μεταξύ των, υπό στοιχείο α' της παραγράφου 2, μελών. Με όμοια απόφαση ορίζεται γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς μετά του αναπληρωτή αυτού μεταξύ των υπάλληλων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 διαγράφεται.

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι δαπάνες λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς βαρύνουν τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.}

 

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς δεν δικαιούνται αμοιβής για τη συμμετοχή τους στα όργανα αυτά. Τα μέλη που διαμένουν εκτός Αθηνών λαμβάνουν τα έξοδα κίνησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.