Νόμος 4179/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993, όπως εισήχθη με το άρθρο 158 παράγραφος 3 του νόμου 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς ή αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη, για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους.}

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις του από 01-03-2004 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 254/Α/2004) που ρυθμίζουν τα επιμέρους ποσοστά στην επιτρεπόμενη δόμηση και στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των επιμέρους ζωνών των περιοχών τουριστικών αγκυροβολίων - λιμένων αναψυχής της παραλιακής ζώνης που ρυθμίζονται με το από 01-03-2004 προεδρικό διάταγμα και να προσδιορίζονται υπαίθριες εγκαταστάσεις τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων τεκμηριώνεται ειδικώς στην σχετική μελέτη τροποποίησης, ως εξής: α) δεν μεταβάλλονται τα όρια και οι συνολικοί, ανά ζώνη, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, β) δεν αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας, προορισμός και πολεοδομική λειτουργία της κάθε ζώνης ή περιοχής και γ) δεν περιλαμβάνονται ή δεν θίγονται στην ζώνη εκτάσεις ή τμήματα που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας με βάση τη δασική ή την αρχαιολογική νομοθεσία.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31Α του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση των τιμολογίων ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα στο Υπουργείο Τουρισμού.}

 

4. Για την έγκριση κανονισμών λειτουργίας και την προηγούμενη γνωστοποίηση τιμολογίων ελλιμενισμού υφιστάμενων και προβλεπόμενων σε ειδικές ρυθμίσεις ναυταθλητικών μαρίνων εφαρμόζονται αναλογικά οι οικείες διατάξεις του άρθρου 31Α του νόμου 2160/1993. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός τουριστικού λιμένα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.