Νόμος 4179/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του νόμου 711/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως ακολούθως:

 

{4. Για τη χορήγηση από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού απόφασης έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκτός από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, και τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην υπ' αριθμόν 14340/2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΦΕΚ 2537/Β/2011).

 

5. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ' αριθμόν 14340/2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΦΕΚ 2537/Β/2011) είτε σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1)δ και 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση προθεσμίας βλέπε παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.