Νόμος 4276/14 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Ι της με αριθμό 17393/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3292/Β/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παρούσα βεβαίωση επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο του Υποδείγματος ΙΙΙ του Παραρτήματός Ι της με αριθμό 12952/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1488/Β/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παρούσα βεβαίωση επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του Παραρτήματος Ι της με αριθμό 16016/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3055/Β/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παρούσα βεβαίωση επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου.}

 

4. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χώρου στάθμευσης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της με αριθμό 16597/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν υπολογίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις.

 

Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε έτος, στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.

 

5. Η παράγραφος 7 της με αριθμό 543606/1980 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1298/Β/1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.

 

6. Η προθεσμία του άρθρου 28 του νόμου 4179/2013 για την υποβολή εγγυητικής επιστολής από Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ΔΧΤΛ είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ' αριθμόν 14340/2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2537/Β/2011) είτε σε εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου 711/1977, όπως ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-12-2014.

 

7. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 7 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή 5 ή μεταγενέστερη με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

8. Το άρθρο 8 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως

 

1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:

 

α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

 

β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1)α και β' του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

 

i. καινούργιο

 

ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, επιτρεπόμενο όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας αυτού.

 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1)γ του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

 

i. καινούργιο

 

ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να εμπίπτει στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή 5 ή μεταγενέστερη.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

9. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και κλασικά επιβατηγά οχήματα (αντίκες), με ή χωρίς οδηγό, τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά αυθεντικότητας από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό και χρονολογούνται τουλάχιστον 30 έτη από το έτος κατασκευής τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα αυτά, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

10. Έως ότου εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων κατατάσσονται αυτοδίκαια στις κατηγορίες αστέρων ως εξής:

 

α) Τα ΑΑ' και Α' τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων.

 

β) Τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οποίων τα δωμάτιά τους δεν διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

11. Σε ξενοδοχειακά καταλύματα 3 αστέρων και άνω επιτρέπεται η εγκατάσταση παιχνιδιών νερού.

 

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος επέχει θέση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και των εγκαταστάσεων παιχνιδιών νερού, εφόσον κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών αδειοδότησης του ξενοδοχείου αποτυπώνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια η συγκεκριμένη εγκατάσταση, και εφόσον προσκομίζονται επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για ορισμό υπευθύνου ασφαλείας της ως άνω εγκατάστασης και βεβαιώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστή προς ελληνικούς κανονισμούς, ευρωπαϊκές ή άλλες έγκυρες διεθνείς προδιαγραφές (ISO, DIN κ.λ.π.) κανονισμούς και οδηγίες.

 

12. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων (μικτού τύπου) κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 43/2002 και σε εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του 30% ως μεγίστου αριθμού διαμερισμάτων τριών ή περισσοτέρων κυρίων χώρων που προβλέπεται από τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 43/2002.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.