Νόμος 4276/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Η καθ' ύλην αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος καθορίζεται με βάση τον κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας του φυσικού ή του νομικού προσώπου και αφορά σε υπόχρεους που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

 

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)β του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3419/2005, όπως ισχύει, η κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι πανελλαδική. Κατ' εξαίρεση, υπόχρεοι του παρόντος άρθρου των οποίων η κύρια επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση βρίσκεται εκτός νομού Αττικής, μπορούν κατ' επιλογή τους, να υπαχθούν σε υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους. Σε κάθε περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος οικείο ή αρμόδιο Επιμελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος για όλους τους υπόχρεους που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση κύριων τουριστικών καταλυμάτων.}

 

2. Συνιστάται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος Υπηρεσία Μιας Στάσης, η οποία λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470/Β/2011), όπως ισχύουν.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η σύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου και με τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

4. Στις υπηρεσίες του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος συνιστάται τμήμα Κατάταξης καταλυμάτων αντιστοίχως, τροποποιώντας το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 89/1988 (ΦΕΚ 42/Α/1988) στο οποίο προστίθεται η φράση ζ. Τμήμα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται για την κατάταξη σε κατηγορίες των κυρίων και μη κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως αυτές θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης. Η στελέχωση και ο κανονισμός λειτουργίας του τμήματος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.