Νόμος 4199/13 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Τροποποίηση του νόμου 3920/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, της από 10-02-1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 352/1976 εφαρμόζεται εφεξής επί των υπό της Σταθερές Συγκοινωνίες ανώνυμης εταιρείας και Οδικές Συγκοινωνίες ανώνυμης εταιρείας διεξαγόμενων διαδικασιών.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{γ) Η ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή των χρεών των εταιριών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται, από τη δημοσίευση του νόμου 3920/2011, από κάθε φόρο, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της ωφέλειας σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά, σε περίπτωση συμψηφισμού των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ που έχουν προκύψει μέχρι το χρόνο της συγχώνευσης με το αφορολόγητο αποθεματικό της παραγράφου αυτής, δεν έχουν εφαρμογή, από τη δημοσίευση του νόμου 3920/2011, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.}

 

3. Τα όργανα της Οδικές Συγκοινωνίες ανώνυμης εταιρείας και της Σταθερές Συγκοινωνίες ανώνυμης εταιρείας, που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από αυτές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως αυτός ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.