Νόμος 4242/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέματα συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών Ηλεκτρονική Πύλη (Agora), καθώς και κάθε τυχόν σχετικό σύστημα που δημιουργείται ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, υπάγεται στην από κοινού εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα η διαχείριση και λειτουργία της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης, ο καθορισμός της δομής και του περιεχομένου αυτής ασκείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης.

 

β. Το άρθρο 20 παράγραφος 2 περίπτωση Ι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 177/Α/1998), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ι. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών:

 

Έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των πληροφοριών (πολιτικών, οικονομικών, κανονιστικών και επιχειρηματικών) που Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών εισάγουν στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. α. Στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία ανατίθεται η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας ως και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.

 

β. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998.

 

γ. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την ενημέρωση και διευκόλυνση των φορέων του Δημοσίου, των Διαπιστευμένων Φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων στα προγράμματα Twining, TAIEX, SIGMA και στα ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία για τους τομείς που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς.}

 

δ. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, των προτεραιοτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις αγορές του εξωτερικού και τη στήριξή τους σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία.}

 

ε. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την παρακολούθηση και συμμετοχή στις δράσεις αρμοδίων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρηματικών φορέων για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία.}

 

3. α. Στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία ανατίθεται η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό.

 

β. Η περίπτωση α' της περίπτωσης ΙΙ (Τμήμα Διοργάνωσης Επιχειρηματικών Αποστολών) της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία και το συντονισμό των Αρχών Εξωτερικού για τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό.}

 

γ. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης ΙΙ (Τμήμα Διοργάνωσης Επιχειρηματικών Αποστολών) της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το συντονισμό των Αρχών Εξωτερικού και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς.}

 

4. Με Μνημόνια Συνεργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καταρτίζονται και εγκρίνονται ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά χώρα - στόχο. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια καταρτίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να αποσπώνται ως Σύνδεσμοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στη συνέχεια να διατίθενται στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες του βαθμού τους. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των εκάστοτε υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και σε κάθε περίπτωση το 10% του συνολικού αριθμού υπαλλήλων του εν λόγω Κλάδου. Οι αποσπάσεις έχουν διάρκεια έως 2 έτη με δυνατότητα παράτασης με όμοια απόφαση. Οι αποσπάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση με την τοποθέτηση των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε υπηρεσία του εξωτερικού. Οι συνολικές αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές που θα ελάμβαναν εάν υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η μισθοδοσία βαρύνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η δε πληρωμή τους διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία μπορεί να διατίθεται προσωπικό της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με συγκεκριμένη αποστολή προώθησης επιλεγμένων κλάδων ή/και προϊόντων και προσέλκυσης επενδύσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία και μόνον εφόσον σε αυτά τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπηρετεί τουλάχιστον ένας υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω διατιθεμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του συνόλου των εργαζομένων στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία.

 

6. Οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι υπάγονται ιεραρχικά στους εκάστοτε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όπου αποσπώνται ή διατίθενται αντιστοίχως, και συνεργάζονται μαζί τους.

 

Τα διοικητικά θέματα των διατιθέμενων στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του εξωτερικού καθορίζονται από τη διεθνή διπλωματική πρακτική και τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

7. Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία για την ενίσχυση των προγραμμάτων και δράσεών της στο εξωτερικό μπορεί, εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού της, να προσλαμβάνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της, και να διαθέτει επιτοπίως στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μόνιμους κατοίκους του κράτους, όπου εδρεύουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 εδάφιο ζ' του παρόντος άρθρου. Ο συνολικός αριθμός των προσλαμβανόμενων κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των στελεχωμένων Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και, σε κάθε περίπτωση, τους δύο ανά Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Για την πρόσληψη απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία, με την οποία καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανόμενων αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 80/Α/2006) και του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 2 ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μέχρι άλλα 2 έτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.