Νόμος 4587/18 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική πύλη Agora και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία (Enterprise Greece)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση ι)ε' του άρθρου 1 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ε. Διαχειρίζεται από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις πληροφορίες και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4242/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών Ηλεκτρονική Πύλη (Agora), καθώς και κάθε τυχόν σχετικό σύστημα που δημιουργείται ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, υπάγεται στην από κοινού εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα η διαχείριση και λειτουργία της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης, ο καθορισμός της δομής και του περιεχομένου αυτής ασκείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία, που τέθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προμήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα έργα - κατασκευές, με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του νόμου 4412/2016, πραγματοποιούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με απευθείας προμήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία, που τέθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 2372/1996, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία τακτικού, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών τους. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.