Νόμος 4587/18 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) η φράση σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2 και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται από τη φράση σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2, το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και την παράγραφο 3)α του άρθρου 7.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων: (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 500.000 € και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 5.000.000 € και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 οι λέξεις έως την 31-12-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις έως την 31-12-2019.

 

4. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος 3A ως εξής:

 

{3A. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, όταν ο πιστωτής αυτών δεν κρίνει τη ρύθμισή τους ως απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, δύναται όπως με δήλωσή του εξαιρέσει αυτές από τη διαδικασία του παρόντος νόμου. Για τον λόγο αυτόν, ο συντονιστής, πριν κοινοποιήσει το απόσπασμα της αίτησης στο σύνολο των πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων υφίστανται οι οφειλές αυτές και τους καλεί εντός 5 ημερών να δηλώσουν αν συναινούν στην ένταξη των οφειλών αυτών στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Αν ο πιστωτής ή οι πιστωτές των ανωτέρω οφειλών συναινέσουν, ο συντονιστής κινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για όλους τους πιστωτές. Αν δεν συναινέσουν, ο συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη, του τάσσει προθεσμία 5 ημερών για την τροποποίηση της πρότασης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και στη συνέχεια κινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για τους υπόλοιπους πιστωτές με κοινοποίηση χωριστής ενημέρωσης για την εξαίρεση των ανωτέρω οφειλών και για την αδυναμία ρύθμισής τους με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:

 

{Η αναστολή του πρώτου εδαφίου της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει και μετά την πάροδο του εκεί προβλεπομένου χρονικού διαστήματος και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του διαστήματος του ως άνω εδαφίου οφείλεται σε λήψη από πιστωτές παρατάσεων των προθεσμιών για ενέργειες, και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών, η αναστολή του πρώτου εδαφίου ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, η ακύρωση της σύμβασης δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ήδη ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής.}

 

7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 οι λέξεις στις εξής περιπτώσεις αντικαθίστανται από τις λέξεις:

 

{αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:}

 

8. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 15 οι λέξεις προς κάθε πιστωτή αντικαθίστανται από τις λέξεις προς το Δημόσιο.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 15, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4549/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δημόσιο και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του αναγκαστικού νόμου [Ν] 86/1967 αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

 

α) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

 

α)α) δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2,

 

β)β) εμπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2,

 

γ)γ) εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή οφειλές τους προς αυτούς ανήκουν στο υπολειπόμενο ποσοστό του έως 15% των συνολικών οφειλών τους,

 

δ)δ) είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,

 

β) δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 χωρίς το Δημόσιο ή αντίστοιχα ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να θεσπισθεί απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 300.000 €, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.}

 

13. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2, 4 και 11 του παρόντος αρχίζει 3 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ορίζεται συντομότερος χρόνος έναρξης ισχύος μέρους ή του συνόλου των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4 και 11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζονται μόνο στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος τους.

 

14. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 9, 10 και 11 έχουν άμεση εφαρμογή και σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος τους.

 

15. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις ρύθμισης οφειλών που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.