Νόμος 4587/18 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 73 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 73: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 396

β. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 94

γ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος θέσεις: 27

δ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών θέσεις: 3

ε. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 32

στ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων θέσεις: 1

ζ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις: 9

 

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις: 28

β. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 15

γ. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 13

δ. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων θέσεις: 1

 

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 186

β. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός θέσεις: 12

γ. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 38

δ. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων θέσεις: 3

ε. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Θέσεις: 11

στ. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών θέσεις: 2

 

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών θέσεις: 32

β. Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 8

γ. Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 4.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

 

Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων (καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη): 39

 

Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 49

β. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 13

γ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος θέσεις: 2

δ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 3

ε. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών θέσεις: 1

 

Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 13

β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 15

 

Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 61

β. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός θέσεις: 8

γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 3

δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών θέσεις: 12

ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών θέσεις: 1

 

Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

α. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών θέσεις: 3

β. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1

γ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 1.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.