Νόμος 4587/18 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 43/2013 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 80/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 43/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.}

 

β. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής έχει και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού.}

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Διατάκτης των δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι ή το συλλογικό όργανο της Αρχής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 καταργείται.

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη ο ΓΔΟΥ συντάσσει σε δύο αντίγραφα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με τελικό υπογράφοντα τον Διατάκτη.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι πράξεις που αφορούν την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων υπογράφονται από υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών και ορίζεται με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής.}

 

4. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 διαγράφονται οι λέξεις του Προέδρου.

 

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 οι λέξεις από τον Πρόεδρο αντικαθίστανται από τις λέξεις με απόφαση του συλλογικού οργάνου.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 43/2013 διαγράφεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.