Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαδικασία έγκρισης δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διατάκτης των δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι ή το συλλογικό όργανο της Αρχής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. Ο Πρόεδρος δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών στον Γενικό Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

3. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη ο ΓΔΟΥ συντάσσει σε δύο αντίγραφα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με τελικό υπογράφοντα τον Διατάκτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

4. Στο έγγραφο αναγράφονται:

 

α) Οι διατάξεις νόμων ή διοικητικών πράξεων στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη.

β) Το είδος και η αιτία της δαπάνης.

γ) Το οικονομικό έτος.

δ) Η προκαλούμενη επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

ε) Ο κωδικός αριθμός εξόδου του προϋπολογισμού της Επιτροπής στον οποίο θα καταλογισθεί η δαπάνη.

στ) Τα στοιχεία της εξουσιοδοτικής απόφασης της Αρχής σε όσες περιπτώσεις η έγκριση της δαπάνης γίνεται από εξουσιοδοτημένο όργανο. Επί του εγγράφου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος, βάσει των στοιχείων που τηρούνται σ' αυτό, ότι υφίσταται πίστωση και δεν γίνεται υπέρβασή της.

 

4)α: Στην Αρχή τηρείται βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, όπου καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό όλες οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις.

 

4)β: Αναληφθείσα υποχρέωση δαπάνης ανατρέπεται εν όλω ή εν μέρει ύστερα από πρόταση του αρμόδιου διατάκτη και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο κατά αύξοντα αριθμό.

 

5. Μετά από την έγκριση της δαπάνης, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεσή της.

 

6. Οι εγκρίσεις δαπανών, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, φυλάσσονται από το αρμόδιο τμήμα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, σε ιδιαίτερο φάκελο και, με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο νέο έτος και κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

 

7. Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις για λογαριασμό της Αρχής περιλαμβάνουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που εγκρίνει τη δαπάνη.

 

8. Προκειμένου περί διορισμών, εντάξεων και μετατάξεων του προσωπικού, βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος η ύπαρξη της αναγκαίας για την αντιμετώπιση της δαπάνης πίστωσης, για μεν τους διορισμούς στη σχετική προκήρυξη ή στην πράξη διορισμού, εφόσον ο διορισμός ενεργείται κατά νόμον χωρίς διαγωνισμό, για δε τις εντάξεις και μετατάξεις επί των οικείων πράξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.