Προεδρικό διάταγμα 43/13

ΠΔ 43/2013: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 43/2013: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (ΦΕΚ 80/Α/2013), 05-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 4 παράγραφος 3 εδάφιο β' του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 238 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

β. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/1998 (ΦΕΚ 163/Α/1998).

 

γ. Της υπ' αριθμόν Υ48/2012 (ΦΕΚ 2105/Β/2012) απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

 

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το υπ' αριθμόν 121/2013 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, από το οποίο προκύπτει ότι το παρόν σχέδιο καταρτίστηκε, σύμφωνα με την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

 

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί, διότι πρόκειται για δαπάνη η οποία σχετίζεται με πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν είναι στην παρούσα χρονική περίσταση καθορισμένα.

 

4. Την υπ' αριθμόν 15/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο

Άρθρο 2: Οικονομικό Έτος

Άρθρο 3: Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός

Άρθρο 5: Έσοδα

Άρθρο 6: Δαπάνες

Άρθρο 7: Διαδικασία έγκρισης δαπάνης

Άρθρο 8: Διαδικασία εκκαθάρισης

Άρθρο 9: Χρηματικά εντάλματα

Άρθρο 10: Τρόπος πληρωμής των δαπανών

Άρθρο 11: Προπληρωμές

Άρθρο 12: Ταμειακή διαχείριση

Άρθρο 13: Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

Άρθρο 14: Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

Άρθρο 15: Βιβλία

Άρθρο 16: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 17: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 18: Προμήθειες

Άρθρο 19: Μισθώσεις - Εκμισθώσεις - Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 15-03-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.