Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έσοδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι οι εξής:

 

α) η κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για τις συμβάσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4013/2011.

 

β) Τόκοι και λοιπά έσοδα από τη διαχείριση των κεφαλαίων της.

 

γ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή εισφορές τρίτων.

 

δ) Έσοδα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ε) Χρηματοδότηση μέσω της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

 

στ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

 

2. Οι εισπράξεις των εσόδων ενεργούνται από την τράπεζα στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Οι εισπράξεις, για κάθε μία από τις οποίες εκδίδεται σχετικό γραμμάτιο είσπραξης, καταχωρίζονται ως έσοδα της Αρχής στα οικεία βιβλία, με βάση τις έγγραφες αναγγελίες της τράπεζας που διενήργησε την είσπραξη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.