Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων συντάσσει και τις ακόλουθες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και τον Υπουργό Οικονομικών:

 

α) Κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης.

β) Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

γ) Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

 

2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται το αργότερο εντός 4 μηνών από τη λήξη του διαχειριστικού έτους, με ημερομηνία σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και υποβάλλονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

3. Τα στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύονται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται και στον Πρόεδρο της Βουλής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.